REKRUTACJA DO BADAŃ KLINICZNYCH

Fundacja Carita oraz Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku w Poznaniu prowadzi rekrutację chorych do badań klinicznych w następujących wskazaniach:

Badanie z użyciem CAR-T - Gdańsk, Gliwice, Poznań, Warszawa

Randomizowane badanie III fazy porównujące JNJ-68284528, terapię z użyciem limfocytów T z chimerycznym receptorem antygenowym (CAR-T) skierowaną przeciwko BCMA, przeciw Pomalidomidowi, Bortezomibowi i Deksametazonowi (PVd) lub Daratumumabowi, Pomalidomidowi i Deksametazonowi (DPd) u pacjentów z nawrotem - oporny szpiczak mnogi.

Badanie kierowane do pacjentów, u których stwierdzono oporność na Lenalidomid i którzy otrzymali 1 do 3 wcześniejszych linii leczenia, która obejmowała inhibitor proteasomu (PI).

Badanie Dreamm7 - Poznań

Porównanie schematów: Daratumumab + Velcade + Dexamethasone vs Belantamab mafodotin + Velcade + Dexamethasone

Badanie kierowane do chorych, którzy ukończyli przynajmniej 1 linię leczenia, nie stwierdzono u nich nietolerancji ani progresji choroby w trakcie trwania leczenia ani w ciągu 60 dni od zakończenia leczenia Bortezomibem lub Daratumumabem (jeżeli pacjent był leczony tymi lekami) oraz nie stwierdzono neuropatii 2 lub wyższego stopnia ani neuropatii z bólem.

Badanie ATLAS – PMC006 – Poznań, Wrocław, Gdańsk

Porównanie schematów KRd vs R dla pacjentów po przeszczepie komórek macierzystych

Projekt jest stworzony we współpracy z University of Chicago. Sponsorem badania jest Polskie Konsorcjum Szpiczakowe

Rekrutacja zakończona

Badanie COBRA - PMC010 - Poznań, Wrocław, Gdańsk, Białystok, Kielce

Porównanie schematów KRd vs VRd w pierwszej linii chorych z noworozpoznanym szpiczakiem plazmocytowym niezależnie od kwalifikacji do przeszczepu.

Projekt jest stworzony we współpracy z University of Chicago. Sponsorem badania jest Polskie Konsorcjum Szpiczakowe

Badanie PREDATOR – PMC008 - Poznań, Wrocław, Gdańsk, Warszawa

Leczenie Daratumumabem, badanie dotyczące terapii prewencyjnej w nawrocie minimalnej choroby resztkowej lub biochemicznym nawrocie choroby u pacjentów ze szpiczakiem mnogim. Do badania mogą zostać zakwalifikowani chorzy którzy ukończyli 1 lub 2 linie terapii (autoSCT nie jest traktowany jako osobna linia terapii) oraz:

  • PREDATOR-BR Uzyskali co najmniej częściową odpowiedź na ostatnią linię terapii i doświadczają bezobjawowej progresji biochemicznej

  • PREDATOR-MRD Uzyskali odpowiedź całkowitą (CR) z negatywnym wynikiem MRD na ostatnią linię terapii

Badanie OBI-1 – ML39235 - Poznań

Leczenie obinutuzumab skierowane dla pacjentów z oporną i nawrotową Makroglobulinemią WaldenstromaW razie włączenia chorego do komercyjnych badań zapewniamy mu zwrot poniesionych kosztów dojazdu.
Prosimy aby pacjenci posiadali całą dostępną dokumentację medyczną.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

dr hab. Dominik Dytfeld
Polskie Konsorcjum Szpiczakowe

mail: dytfeld@me.com
tel. 602 464 708

lek. Tomasz Szczepaniak
Polskie Konsorcjum Szpiczakowe

mail: tszczepaniak1@wp.pl
tel. 510 568 366

Łukasz Rokicki
z ramienia Fundacji Carita

mail: lukasz.rokicki@fundacjacarita.pl
tel. 795 103 152